معنی کلمه خاندان اردوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاندان اردوا. [ ن ِ اُ دُ ] (اِخ ) نام طوایفی بوده که در قبچاق غربی و شرقی حکومت کرده اند. دشت قبچاق شرقی مسکن قبایل آق اردو بوده که از 1226م . تا 1428 م . حکومت کرده اند و خانان سیراردو در دشت قبچاق غربی از 1378 م . تا 1502 م . حکم رانده اند که متعلق به این خاندانند. و خانان هشترخان از 1466 تا1554 م . حکومت کرده اند. رجوع به کلمه ٔ اردوا شود.