معنی کلمه چرخ نهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرخ نهم . [ چ َ خ ِ ن ُ هَُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عرش مجید. (شرفنامه ٔ منیری ). فلک الافلاک که عرش مجید است . عرش اعلی . رجوع به چرخ شود.