معنی کلمه ناصرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناصرالدین . [ ص ِ رُدْ دی ] (اِخ ) محمدبن یوسف حسینی سمرقندی . رجوع به محمدبن یوسف شود.