معنی کلمه ذورفعت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذورفعت . [ رَ ع َ ] (ع ص مرکب ) رجوع به ذی رفعت شود.