معنی کلمه طرنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرنة. [ طُ ن َ ] (ع اِ) بساطالغول . در بعضی نسخ طریه آمده . رجوع به دزی ج 2 ص 42 و لکلرک ج 2 ص 410 شود.