معنی کلمه غازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غازی . (اِخ ) رجوع به نجم الدین غازی المنصور شود.