معنی کلمه پرچک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرچک . [ پ َ چ َ ] (اِ) قطعه . تکه . پرچه . قالب (در پنیر). پنیر پرچک ؛ قسمی پنیر پُرروغن .