معنی کلمه ذورأسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذورأسین . [ رَءْ س َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) صاحب دو سر. نام دو عضله است یکی در بازو دیگری در ران .