معنی کلمه بارانسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بارانسی . [ ن َ ] (اِخ ) شهری است بهند که ظاهراً بنارس باشد. از شهرهای اقلیم دوم باشد: و اقلیم دوم از شهرهای چین آغاز وز زمین هندوان بر کوههای قامرون گذرد و بر بارانسی و...آنچه بدریا بار است ... (التفهیم چ همائی ص 198). رجوع به ماللهند ص 75 س 3 و ص 82 س 9 و ص 375 س 10 ، 12 شود.