معنی کلمه ذات الصدع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات الصدع . [ تُص ْ ص َ ] (ع ص مرکب ) زمینی که روئیدن گیاه و تفجیر آب و جز آن آن را شکافته باشد. (المرصع).