معنی کلمه معاویة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
معاویة. [ م ُ ی َ ] (اِخ ) ابن قرةالبصری مکنی به ابوایاس تابعی است . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به صفةالصفا، ج 3 ص 179 و 180 شود.