معنی کلمه غ-ریغوریوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غ-ریغوریوس . [ غ ِ ] (اِخ ) (623 - 685 هَ. ق .) ابن هارون الملطی ، مکنی به ابوالفرج بن عبری . مورخ سریانی از مسیحیان یعاقبه است . کتابهایی به عربی نوشت از جمله ٔ آنهاست : «تاریخ الدول » معروف به «مختصر الدول » که وقایع تا سال 1284م . در آن مندرج است و کتابی در طب و کتاب دیگری به نام «منافع اعضاء الجسد» و کتاب «دفع الهم » درباره ٔ ادب و اخلاق می باشد و کتابهایی نیز به سریانی نوشته از قبیل «دیوان شعر» و «تفسیر کتاب مقدس » و «هدایات ». (اعلام زرکلی ج 2 ص 759). رجوع به ابن عبری شود.