معنی کلمه یک لت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یک لت . [ ی َ / ی ِ ل َ ] (ص مرکب ) یک لخت . (یادداشت مؤلف ). یک لته . رجوع به یک لخت شود.