معنی کلمه شاه سار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاه سار. (ص مرکب ) مانند و شبیه به شاه . (ناظم الاطباء). اما در جای دیگر دیده نشد.