معنی کلمه ذودلال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذودلال . [ دَ ] (ع ص مرکب ) خداوند ناز : با وجود زال ناید انحلال در شبیکه و در برت آن ذودلال . مولوی .