معنی کلمه دانشنامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دانشنامه . [ ن ِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) گواهی نامه ٔ دانشکده . مدرک و ورقه ٔ اجتهاد و فراغت از تحصیل در دانشکده ها و دانشگاهها. اجازه نامه ٔ علمی رسمی ختم تحصیل در رشته های مختلف علوم و فنون و ادبیات ازدانشکده ها و دانشگاهها. تصدیق نامه ٔ مدرک ختم تحصیلات عالیه .

نامه ای حاوی دانش و علم . نامه ای که در آن از دانش سخن رفته باشد.

کتاب حکمت . (ناظم الاطباء).