معنی کلمه ذود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذود. [ ذُوْ وَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ذائد.