معنی کلمه پرتوشناسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرتوشناسی . [ پ َ ت َ / تُو ش ِ ] (حامص مرکب ) رادیولژی . (فرهنگستان ).