معنی کلمه هراقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هراقة. [ هَِ ق َ ] (ع مص ) لغتی است در اراقة. (منتهی الارب ). ریختن آب و خون و جز آن . (منتهی الارب ). و اصل آن اِراقة است . (از اقرب الموارد). رجوع به اراقة شود.

فرود آمدن اول شب . (منتهی الارب ).