معنی کلمه ذوخمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوخمل . [ خ َ م َ ] (ع ص مرکب ) مزغب .ذوزغب . پرزدار. کرک ور.