معنی کلمه چرخ خضرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرخ خضرا. [ چ َ خ ِ خ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) چرخ . فلک . آسمان . سپهر : میر تو خدای ست طاعتش دار تا سرت برآید به چرخ خضرا. ناصرخسرو. رجوع به چرخ شود.