معنی کلمه قانسوة غوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قانسوة غوری . [ ] (اِخ ) از ممالیک برجی است . رجوع به قانصوة غوری شود.