معنی کلمه چرخ چنبری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرخ چنبری . [ چ َ خ ِ چَم ْ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آسمان . (ناظم الاطباء). چرخ . کنایه از آسمان است : چنبر از هم برگشاید چرخ از اقبال تو گر نگردد بر ره رأی تو چرخ چنبری . سوزنی . رجوع به چرخ شود.