معنی کلمه مظفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مظفر. [ م ُ ظَف ْ ف َ ] (اِخ ) ابوالجیش خراسانی . رجوع به همین کلمه شود.