معنی کلمه چرخ پنبه ریسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرخ پنبه ریسی . [ چ َ خ ِ پَم ْ ب َ / ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چرخ . چرخه . چرخی که بدان وسیله پنبه ریسی کنند. چرخ نخریسی . چرخی که غالباً زنان پشت آن نشینند و با آن چرخ پنبه ریسی کنند. چرخ پیرزن . رجوع به چرخ پیرزن و چرخ نخریسی و چرخه شود.