معنی کلمه رأی سازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رأی سازی . [ رَءْی ْ] (حامص مرکب ) عمل رأی ساز. رجوع به رأی ساز شود.