معنی کلمه پرتقالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرتقالی . [ پ ُ ت ُ ] (ص نسبی ) منسوب به کشور پرتقال .

رنگی زرد که اندکی به سرخی زند.