معنی کلمه فرازاارت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرازاارت . [ فْرا / ف َ اُ ] (اِخ ) نام والی پارس در زمان حمله ٔ اسکندر. رجوع به ایران باستان ج 2 ص 1870 شود.