معنی کلمه هراساندن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هراساندن . [ هََ دَ ] (مص ) ترسانیدن . هراسانیدن . (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به هراسانیدن شود.