معنی کلمه رای زنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رای زنی . [ زَ ] (حامص مرکب ) عمل رای زن . مشاوره . مشورت . شور. رای زدن . استشاره .

شغل مستشاری سفارت یا سفارت کبری .