معنی کلمه طرقیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرقیون . [ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان سیاه رود بخش افجه ٔشهرستان تهران ، در 16000گزی جنوب گلندوک و در 6000گزی جنوب راه شوسه ٔ دماوند-طهران . کوهستان کنار رود جاجرود، سردسیر، با 71 تن سکنه ، آب آن از رودخانه و محصول آنجا غلات ، بنشن و قلمستان . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).