معنی کلمه وحافة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وحافة. [وَ ف َ ] (ع مص ) وحوفة. افزون گشتن و انبوه و پیچیده شدن بیخهای گیاه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (شرح قاموس ) (آنندراج ).

بسیار نیکو شدن موی . (تاج المصادر بیهقی ). افزون گشتن گیاه و موی و پیچیده شدن بیخ های آن . (ناظم الاطباء).