معنی کلمه ذوحواضر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوحواضر. [ ح َ ض ِ ] (ع ص مرکب ) عَس ﱡ... ذوحواضر؛ کاسه ٔ بزرگ گوشه دار. (گوشه بمعنی دسته و عروه است ).