معنی کلمه چرخ اکبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرخ اکبر. [ چ َ خ ِ اَ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) فلک الافلاک . فلک نهم . (ناظم الاطباء). چرخ اطلس . کنایه از عرش اعظم و فلک الافلاک . رجوع به چرخ و چرخ اطلس شود.