معنی کلمه طرقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرقی . [ طَ ](ص نسبی ) منسوب به طرق که قریه ای است شهرک مانند و تا اصفهان بیست فرسنگ مسافت دارد. (الانساب سمعانی ).