معنی کلمه ذوحماس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوحماس . [ ح ِ ] (اِخ ) نام جایگاهی است .