معنی کلمه چادردرانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چادردرانی . [ دَ / دُ دِ ] (حامص مرکب ) ممانعت لجوجانه ٔ زن بانوی مهمان را از بازگشت بخانه ٔ خود.