معنی کلمه خاجوگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاجوگ . (اِ) مصحف جاخسوک و جاغسوگ است . رجوع به خاجسوگ و جاغسوگ شود.