معنی کلمه لتخة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لتخة. [ ل َ ت ِ خ َ ] (ع ص ) مرد زیرک و رسا. (منتهی الارب ).