معنی کلمه ذوحصاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوحصاة. [ ح َ ] (ع ص مرکب ) خردمند.

وقور.