معنی کلمه قاموزورعینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاموزورعینی . (معرب ، اِ) صمغ خطمی . (فهرست مخزن الادویه ).