معنی کلمه ظفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک حَوأب در راه بصره به مدینه .