معنی کلمه صاحب الحد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاحب الحد. [ ح ِبُل ْ ح َدد ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) مرزبان . مرزدار.