معنی کلمه طرقانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرقانیدن . [ طَ دَ ] (مص ) ترکانیدن : چهارم بادی که از اندرون رگها تولد کند و رگ را بطرقاند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).