معنی کلمه طرقاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرقاق . [ طَ ] (مغولی ، ص ، اِ)محافظ. نگهبان . مراقب . پاسدار. (جهانگشای جوینی ).