معنی کلمه بینونة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بینونة. [ ب َ نو ن َ ] (اِخ ) نام محلی میان عمان و بحرین و فاصله ٔ آن تا بحرین شصت فرسخ است و اصمعی بینونة را در مرزهای یمن از ناحیه ٔ عمان قرار داده و دیگری بینونة را در سرزمینی بالاتر از عمان متصل به شحر ذکر کرده است . (از معجم البلدان ). - بینونةالدنیا ؛ دهی است در شق بنی سعد. (معجم البلدان ) (منتهی الارب ). - بینونةالقصوی ؛ دهی است در شق بنی سعد. (ازمعجم البلدان ) (منتهی الارب ).