معنی کلمه صداکلفت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صداکلفت . [ ص َ / ص ِ ک ُ ل ُ ] (ص مرکب ) خشن آواز. جهوری الصوت . درشت آواز. خشن بانگ .