معنی کلمه ذوحذار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوحذار. [ ح ُ ] (اِخ ) از الهان بن مالک بن زیدبن اوسلةبن ربیعةبن الخیار اخی همدان بن مالک . (تاج العروس ).