معنی کلمه آقائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آقائی . (اِخ ) تخلص شاعری از متأخرین ، اهل همدان .