معنی کلمه هراجیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هراجیل .[ هََ ] (ع ص ، اِ) مردمان درازقامت .

شتران آگنده گوشت فربه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).